Thông báo về việc tham dự Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam năm 2021

Đăng vào 01/12/2021

Thông báo về việc tham dự Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam năm 2021 tại FLC Hạ Long, Quảng Ninh

Hội nghị thường niên năm 2021 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Đăng vào 23/11/2021

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị thường niên năm 2021 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam