Hội nghị Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam lần 1 tại Quy Nhơn