[THE 2024 VLSN TALKSHOW SERIES] TALK SHOW SỐ 1: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT HOA KỲ - TORT LAW IN THE US

Đăng vào 22/05/2024
Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 06/KH-VLSN của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) trong năm 2024, số talkshow đầu tiên với chủ đề "Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ - Tort law in the US" do Khoa Luật

 ⚡️Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 06/KH-VLSN của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) trong năm 2024, số talkshow đầu tiên với chủ đề "Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ - Tort law in the US" do Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang chủ trì sẽ được tổ chức với sự tham gia của Giáo sư Jeffrey E. Thomas đến từ Đại học Missouri, Thành phố Kansas, Hoa Kỳ. 📜Thông tin chi tiết của Talkshow 1: ✍️Chủ đề: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ - Tort law in the US ⏳Thời gian tổ chức: 08h00 - 12h00 ngày 28 tháng 5 năm 2024 📌Địa chỉ Zoom Meeting ID: 97259272994 🔐Passcode: 10283008 🤝Trân trọng thông báo và kính mời./. 

 

 


Tin khác