Thư mời viết bài

Đăng vào 21/07/2020
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kiểm định chất lượng đào tạo luật của Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề chuyên môn liên quan đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo và đề xuất xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khối ngành pháp luật của Việt Nam, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới

THƯ MỜI

VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC “KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT CỦA VIỆT NAM

Kính gửi: Các trường thành viên trong Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam,

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kiểm định chất lượng đào tạo luật của Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề chuyên môn liên quan đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo và đề xuất xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khối ngành pháp luật của Việt Nam, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia của các trường thành viên trong Mạng lưới tham gia viết bài tham luận tại Hội thảo, thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 25/7/2020

2. Địa điểm tổ chức: Quần thể nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá.

3. Thời gian và địa chỉ nhận bài:  

- Thời gian nhận bài: Thời gian nhận bài viết tham luận đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2020.

- Địa chỉ nhận bài: Bài viết được gửi về địa chỉ email: buidanghieu@yahoo.com.

4. Các nội dung gợi ý để viết tham luận hội thảo:

 • Tổng quan về đào tạo luật tại Việt Nam và yêu cầu kiểm định chất lượng trong bối cảnh (trong nước và quốc tế) hiện nay.
 • Thực trạng công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam hiện nay.
 • Thực trạng công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.
 • Kinh nghiệm xây dựng Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo.
 • Kinh nghiệm xây dựng Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo luật.
 • Kinh nghiệm thực hiện đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo luật.
 • Ý nghĩa và kinh nghiệm việc thực hiện công tác hậu kiểm định và giải trình phục vụ kiểm định chất lượng giữa chu kỳ
 • Đối chiếu so sánh thực tiễn kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định quốc tế (ví dụ: AUN – QA) và của Việt Nam.
 • Nhu cầu và khả năng xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khối ngành pháp luật của Việt Nam.
 • Những đặc thù của công tác kiểm định chất lượng trong đào tạo luật so với các lĩnh vực đào tạo khác.
 • Những tiêu chí/yêu cầu/ mốc chuẩn/minh chứng không tương thích với đặc thù của đào tạo khối ngành pháp luật của Việt Nam.
 • Những tiêu chí/yêu cầu/ mốc chuẩn/minh chứng cần bổ sung vào Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khối ngành luật của Việt Nam.
 • Lộ trình xây dựng và quy trình đề xuất Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc khối ngành pháp luật của Việt Nam.
 • Kinh nghiệm xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định riêng cho lĩnh vực đặc thù (từ thực tiễn xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định các chương trình đào tạo điều dưỡng viên, sư phạm kỹ thuật, ...)

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật Việt Nam:

1. TS. Trần Kim Liễu – ĐT: 0933346866. Email: kimlieu270672@gmail.com

2. PGS.TS Bùi Đăng Hiếu – ĐT: 0913540934. Email: buidanghieu@yahoo.com.

Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam mong nhận sự sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia của các trường thành viên trong Mạng lưới.

Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                                                          T/M BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI

                                                                                                                     TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                         TS. CHU MẠNH HÙNG

                                                                                                                     Bí thư Đảng uỷ, Quyền chủ tịch HĐT

                                                                                                                      Trường Đại học Luật Hà Nội


Tin khác